Onkologické nemoci

Pacienti mladší 55 let tvoří 15 % všech mužů s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním, 26 % z nich je mladší 20 let.

Neplodnost vzniká v důsledku onkologického onemocnění (nádor varlete, lymfom), anatomických změn (retrográdní ejakulace nebo anejakulace po retroperitoneální lymfadenektomii), primární nebo sekundární hormonální nedostatečnosti (hypopituitarismus, hyperprolaktinémie při prolaktinomu), nejčastěji jsou však onkologickou léčbou poškozeny zárodečné buňky varlete.

Vždy je důležité stádium onemocnění, věk pacienta, druh a dávkování léčby, event. porucha plodnosti před léčbou.

Chemoterapie a radioterapie snižují počet spermií, poškozují pohyblivost a způsobují poruchy struktury DNA. Nejvíce ovlivňují fertilitu alkylační léčiva (především cyklofosfamid, isofosfamid, nitrosurea, chlorambucil, mefalan, busulfan a prokarbazin) a celotělová radioterapie. Některá léčiva jsou naopak spojena s nízkým nebo žádným rizikem poruchy plodnosti: metotrexát, flourouracil, vincristin, bleomycin nebo daktinomycin, sporé informace máme o účincích taxanů.