PŘÍČINY

Je obtížné zjistit, proč se problém neplodnosti zhoršuje. Obecně se uvádí několik důvodů:

  • Nejprve je třeba říci, že ne všichni odborníci se domnívají, že se problém lidské neplodnosti a snížené plodnosti opravdu zhoršuje. Někteří se domnívají, že se nezvyšuje výskyt neplodnosti a snížené plodnosti, ale spíše zvyšuje počet párů, které vyžadují léčbu neplodnosti. To může souviset i s tím, že se úspěšné léčbě neplodnosti věnuje od jisté doby větší pozornost v médiích.

  • Další odborníci však tvrdí, že hlavní příčina neplodnosti spočívá v tom, že se ženy v moderní společnosti vědomě rozhodnou mít děti v pozdějším věku. Antikoncepce dává ženám možnost odložit těhotenství. Snadná dostupnost antikoncepčních prostředků umožňuje oddělení sexuality a reprodukce. Tato skutečnost je důležitou podmínkou společenských změn, kdy děti nejsou pro všechny ženy něco samozřejmého. Nejdříve si vše rozmyslí. Odklady se snižuje pravděpodobnost oplodnění. Vědecky je dokázáno, že počet "možností za měsíc", jak se tato pravděpodobnost označuje, se s přibývajícím věkem ženy snižuje. V 35 letech je tato šance zhruba poloviční než u třicetileté či mladší ženy. V 38 letech je tato šance až čtvrtinová.

  • Třetí skupina odborníků tvrdí, že pokles plodnosti skutečně existuje, a pomineme-li genetické či vrozené faktory, jsou nejčastější příčinou faktory ekologické.

Jedna skutečnost je však zřejmá - stále větší počet párů má problémy s početím. Podle definice Světové zdravotnické organizace ("zdraví je fyzické, duševní a společenské blaho") čelíme v případě neplodnosti škodlivým účinkům na zdravotní stav a je potřeba najít tomuto problému řešení.

LÉKY

Řada léků může ovlivňovat počet spermií a libido u muže: patří sem i některá běžná léčiva, používaná k léčbě vysokého tlaku nebo žaludeční vředové choroby.

V podstatě jen poměrně málo známo o vlivu některých obecně užívaných léků na plodnost. Až do nedávné doby nebyl tento vliv při uvádění nových léků na trh zkoumán. Zhoršená kvalita ejakulátu se u léků zjišťovala náhodně. Například sulfasalazin, užívaný k léčbě střevních zánětů, může drasticky snížit kvalitu spermatu. Při podávání po omezenou dobu je tento efekt vratný, ale při dlouhodobém podávání může být zárodečná tkáň varlat poškozena trvale. 
Anabolické steroidy, někdy zneužívané atlety nebo kulturisty mají mohutný dopad na reprodukční funkce, způsobují azoospermii nebo oligospermii.

Velká řada cytotoxických léků, které se podávají v léčbě nádorů nebo autoimunních onemocnění, má velký potenciál poškodit tvorbu spermií. Tyto látky zabíjejí ty buňky, které se v organismu rychle dělí; to jsou buňky nádorové, ale bohužel i buňky kostní dřeně, střevní sliznice a také buňky semenotvorných kanálků. Ve vaječnících na rozdíl od varlat již buněčné dělení neprobíhá, proto efekt těchto léků postihuje mnohem více muže než ženy.

O vlivu všech předepisovaných i volně prodejných léků na reprodukční funkce je dobré se poradit se svým lékařem.

VARIKOKÉLA

Výskyt varikokély v obecné mužské populaci je okolo 15 %, u mužů s primární infertilitou pak kolem 40 % a u mužů se sekundární infertilitou 70-80 %. Tento stav je přítomen u 25-40 % mužů, kteří navštíví centra pro léčbu neplodnosti. Proč je u tohoto onemocnění narušená spermatogeneze není zcela jasně známo. Jedna z hypotéz říká, že důvodem je vyšší teplota, hromadění CO2 a jiných toxických substancí (např. i katecholaminů a nadledvinkových hormonů), které nastává hromaděním krve v rozšířených žilách. Skutečný podíl varikokély na infertilitě není znám, někdy lze neplodnost ovlivnit chirurgickým podvazem těchto žil.   

PROTILÁTKY

Spermie jsou organizmem rozeznávány jako “cizí”, důvodem je fakt, že obsahují jen poloviční počet chromozomů. Pokud se tedy spermie dostanou do kontaktu s krví, může dojít k imunitní odpovědi a produkci protilátek proti spermiím. Spermatogeneze (tvorba spermií) proto probíhá ve varlatech, kde je od krve oddělena “imunologickou bariérou”. U některých mužů však může dojít k průniku spermií přes tuto bariéru a vyvolání tvorby protilátek. Protilátky se potom dostávají do semenné tekutiny a napadají spermie, které se shlukují a ztrácejí schopnost pohybu. Jakmile byl imunitní systém jednou takto senzibilizován, je extrémně obtížné tento proces zvrátit, ale při použití kortikosteroidů může být alespoň dočasně množství protilátek omezeno a plodnost částečně obnovena. Přítomnost těchto imunologických faktorů byla zjištěna u až 40 % párů s neobjasněnou příčinou neplodnosti a u 10 % neobjasněné mužské neplodnosti. 

Neplodnost páru může nastat, pokud cervikální hlen u ženy produkuje protilátky proti spermiím muže, které pak nemohou proniknout děložním krčkem, častěji však dochází k situaci, že muž produkuje protilátky proti svým vlastním spermiím.

Jednostranná nebo oboustranná neprůchodnost pohlavního traktu, ať vrozená nebo získaná, záněty nadvarlete nebo varikokéla jsou stavy, které jsou také někdy spojeny s autoimunní odpovědí proti spermatozoím (zárodečným buňkám). 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STYL

Během posledních let bylo zjištěno mnoho toxických látek, které se vyskytovaly na pracovištích. Řada pesticidů, přísad do barviv, tiskařských inkoustů a kovů jako olovo, kadmium a rtuť má nepříznivý vliv na plodnost. Z některých údajů se zdá, že výstelka semenotvorných kanálků u mužů je na tyto vlivy citlivější, než jsou varlata ostatních živočišných druhů, zvlášť zranitelný je reprodukční systém během vývoje. V poslední době poutal pozornost estrogenní efekt některých toxinů v životním prostředí a velké snižování počtu zdravých spermií, které pozorujeme u mužů v rozvinutých zemích v posledních 50 letech. 

Hypotalamický systém gonadotropních hormonů, který řídí činnost pohlavních žláz, je ovlivňován řadou metabolických, hormonálních a nervových vlivů. Vliv na rozvoj a udržení rozmnožovacích schopností mají stres, podvýživa, socio-ekonomické problémy, emoční deprivace a některé léky

Kouření cigaret má mírný, ale prokazatelně negativní efekt na tvorbu spermií a může přispívat k neplodnosti z jiných příčin, např. u varikokély.

Působení alkoholu na spermatogenezi je nejisté, ale abusus alkoholu způsobuje omezení plodnosti. 
Drogy jako marihuana, kokain nebo anabolické steroidy mohou ovlivňovat počet spermií. Efekt marihuany je dobře znám, dlouholetí kuřáci marihuany mají nižší hladiny testosteronu a produkují méně spermií, které jsou méně pohyblivé a často mají atypický tvar. Podobně působí zneužívání kokainu, poškozuje produkci testosteronu i spermií a snižuje libido. Anabolické steroidy mohou vyvolat výrazné snížení tvorby spermií, efekt, který v tomto případě může být trvalý. 

Nadměrná obliba saunování nebo horkých koupelí poškozuje tvorbu spermií, protože varlata ke své činnosti potřebují teplotu asi o 1°C nižší, než je teplota tělesná. Zvýšená teplota, která provází virové infekce, může také způsobit snížení tvorby spermií, které je obvykle přechodné. 

ONKOLOGICKÉ NEMOCI

Pacienti mladší 55 let tvoří 15 % všech mužů s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním, 26 % z nich je mladší 20 let.

Neplodnost vzniká v důsledku onkologického onemocnění (nádor varlete, lymfom), anatomických změn (retrográdní ejakulace nebo anejakulace po retroperitoneální lymfadenektomii), primární nebo sekundární hormonální nedostatečnosti (hypopituitarismus, hyperprolaktinémie při prolaktinomu), nejčastěji jsou však onkologickou léčbou poškozeny zárodečné buňky varlete.

Vždy je důležité stádium onemocnění, věk pacienta, druh a dávkování léčby, event. porucha plodnosti před léčbou.

Chemoterapie a radioterapie snižují počet spermií, poškozují pohyblivost a způsobují poruchy struktury DNA. Nejvíce ovlivňují fertilitu alkylační léčiva (především cyklofosfamid, isofosfamid, nitrosurea, chlorambucil, mefalan, busulfan a prokarbazin) a celotělová radioterapie. Některá léčiva jsou naopak spojena s nízkým nebo žádným rizikem poruchy plodnosti: metotrexát, flourouracil, vincristin, bleomycin nebo daktinomycin, sporé informace máme o účincích taxanů.