RADIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Hlavním účelem radiodiagnostického vyšetření pohlavního systému neplodných mužů je odhalit celkovou nebo částečnou neprůchodnost vývodných cest.

VAZOGRAFIE

Tradiční a nejčastěji používanou radiologickou zobrazovací metodou využívanou pro vyšetření průchodnosti chámovodu a ejakulatorních vývodů je vazografie. Vazografií určujeme místo neprůchodnosti u azoospermických pacientů, kteří mají aktivní tvorbu spermií potvrzenou biopsií varlat. Normální vazograf zobrazuje kontrastní látku po celé délce chámovodu, semenných váčků, ejakulatorního vývodu a močového měchýře. Vazografii též indikujeme u pacientů se závažnou oligospermií, u kterých je důvodné podezření na jednostrannou neprůchodnost chámovodu (např. po operaci kýly) a s poruchou funkce druhostranného varlete.

Alternativním způsobem detekce neprůchodnosti ejakulatorního vývodu je vezikulografie. Je zde však výrazné riziko zanesení infekce, zvláště pokud vpich do semenných váčků provádíme transrektálně. Tento diagnostický postup by se tedy měl provádět v době, kdy se plánuje překážku odstranit. Výkon využíváme u pacientů, u kterých máme podezření na neprůchodnost tříselné části chámovodu.

VENOGRAFIE

Venografii vnitřní spermatické žíly používáme k diagnostice i léčbě varikokély. Venografii provádíme Seldingerovou technikou buď přes pravou stehenní žílu, nebo přes pravou vnitřní krční žílu. U venografie se vyskytuje mnoho falešně pozitivních a falešně negativních výsledků díky technickým chybám a anatomickým variacím žil. Chlopně vnitřních spermatických žil se často nacházejí velmi blízko ústí a falešně pozitivní výsledek lze získat, když do žíly zavádíme kanylu, nebo pokud při injekci kontrastní látky použije nadměrný tlak. Obě tyto skutečnosti mohou vést k falešně pozitivní diagnóze varikokély pomocí venografie.

TRANSREKTÁLNÍ SONOGRAFIE

TRUS (transrektální ultrasonografie) umožňuje anatomickou vizualizaci prostaty, semenných váčků a ampul chámovodů. TRUS využíváme u azoospermických pacientů, u kterých máme podezření na neprůchodnost chámovodu. Typický nález v ejakulátu u pacientů s kompletní neprůchodností ejakulačního vývodu zahrnuje nízký objem ejakulátu (<1 ml), kyselé pH, nepřítomnost fruktózy a poruchu kolikvace z důvodu nepřítomnosti sekretů semenných váčků. Neprůchodnosti ejakulatorního vývodu napovídá přítomnost rozšířených semenných váčků. Hypoplázii či aplázii semenných váčků lze snadno diagnostikovat, ale někteří pacienti s kompletní neprůchodností ejakulatorního vývodu rozšířené semenné váčky nemají. Ke stanovení diagnózy neprůchodnosti ejakulačního vývodu u pacientů s nejednoznačnými výsledky ultrazvukového vyšetření můžeme provést vazografii či punkci semenných váčků.

Punkci semenných váčků provádíme při TRUS. Přítomnost milionů spermií v odsátém vzorku ze semenných váčků u azoospermického muže diagnostikuje neprůchodnost ejakulatorního vývodu.         

Vyšetření transrektální sonografií je indikováno u všech pacientů s malým objemem spermatu, negativním nálezem v moči po ejakulaci, normální sérovou koncentrací testosteronu a palpačně prokazatelnou přítomností chámovodů.

Normální semenné váčky mají předozadní průměr menší než 1,5 cm. Zjistí-li se při sonografii rozšíření semenných váčků nebo ejakulačních kanálků, je překážka v ejakulačních kanálcích velmi pravděpodobná.

SONOGRAFIE ŠOURKU

Ultrazvukové vyšetření šourku využíváme především v diagnostice varikokély. Barevná dopplerovská sonografie je neinvazivní alternativa k venografii vnitřní spermatické žíly.

Dalším využitím sonografického vyšetření šourku u pacienta s poruchou plodnosti je vyloučení nádoru varlete. Porucha plodnosti může být klinickým příznakem nádoru varlete a ultrazvuk šourku je excelentní metoda pro jeho diagnostiku.

Většinu patologických změn v šourku lze rozpoznat při tělesném vyšetření; nejčastěji jde o varikokélu, spermatokélu, chybění chámovodů, zduření nadvarlat nebo hmatný útvar ve varleti. Sonografie může prokázat i nehmatnou varikokélu, která však bývá klinicky nevýznamná, a objasnit neurčité hmatné nálezy, jako např. polohu varlat v horní části skrota nebo anatomické anomálie, které znesnadňují tělesné vyšetření.

U pacientů s průkazným nebo neurčitým útvarem ve varleti je sonografické vyšetření nezbytné.

SONOGRAFIE BŘICHA

Sonografii břicha používáme k vyšetření ledvin pacientů s agenezí chámovodů. Chámovod a močovod mají stejný embryonální původ z mezonefros a proto mohou být u pacientů s vrozeným chyběním chámovodu také vrozené vady ledvin. Stejnostranná porucha ledvin se vyskytuje až u 80 % mužů s jednostrannou agenezí chámovodu, přičemž nejčastější poruchou je ageneze ledviny.